Střední vrch - Herdstein

Střední vrch (593 m) je výrazný čedičový kopec, ležící asi 1 km severovýchodně od Dolního Prysku. Z jeho vrcholu vyčnívá výrazný skalní suk, podle něhož se vrch někdy lidově nazýval Hranáč nebo Skála. Strmé rozeklané skalní stěny jsou často tvořené čedičovými sloupy, svahy pod nimi pokrývají částečně zarostlá suťová pole, na nichž se vyskytovaly vzácné druhy mechů a kapradin. Vrchol je přístupný od západu strmou pěšinkou, kterou v roce 1896 upravili členové Horského spolku z Prysku. V roce 1914 sem byl navíc přemístěn turistický přístřešek z Větrného vrchuKunratic, po kterém však již nezůstaly žádné stopy.
Z vrcholu kopce jsou krásné výhledy do okolí. Na severu je údolí říčky Kamenice s osadou Mlýny a vzdálenějšími Kytlicemi, lemované zalesněnými vrchy mezi StudencemJedlovou. Na východě vyčnívá Pěnkavčí vrch, špičatý Klíč a na obzoru za nimi vzdálený Hvozd. Na jižní straně je osada Prysk se strmým Šenovským vrchem, za nímž leží Kamenický Šenov. Za Břidličným vrchem na západě se otevírá pohled k České Kamenici se Zámeckým vrchem a dále na zvlněnou lesnatou krajinu Českosaského Švýcarska s výrazným kuželem Růžovského vrchu a vzdálenějšími masivy Děčínského Sněžníku, Grosser Winterbergu a Grosser Zschirnsteinu na obzoru. Na jihozápadě vystupují četné kopce Českého středohoří, mezi nimiž můžeme za jasného počasí spatřit i Milešovku.

Skála se sloupcovým rozpadem čediče na vrchu Herdstein.
Skála se sloupcovým rozpadem čediče na vrchu Herdstein.

Pod svahy Středního vrchu je nevelká pískovcová náhorní plošina, po jejíž severní straně vede široká lesní cesta na sousední Břidličný vrch. Na jižní straně planinu pokrývají louky, na nichž se místy vyskytují prstnatce. Kdysi zde stával také tzv. Kittelův buk, který byl charakteristickým bodem okolní krajiny. Asi 1 km severozápadně od Středního vrchu vystupuje nad údolí Kamenice nevelký čedičový vrch, nazývaný dříve Herdstein nebo Hausstein (471 m). Lidově se též označoval jako Hadstein, protože zde bývalo čihadlo. Z temene částečně zalesněného vrchu vystupují na severu a severozápadě dva výrazné skalní ostrohy, tvořené sloupcovitě odlučným čedičem, z nichž jsou dílčí výhledy do údolí Kamenice a na okolní kopce. Na nevelké louce v sedle pod vrchem stál ve 30. letech 20. století dřevěný hostinec Herdsteinbaude, dnes tu stojí novější zděný dům.

Další informace