Dolní Chřibská

Dolní Chřibská je západní částí města Chřibské, ležící v rozšířeném údolí Chřibské Kamenice mezi silnicemi, vedoucími z České Kamenice do Rybniště a do Doubice. Dnes v ní žije asi 320 obyvatel. Součástí osady je také samota Na Potokách, ležící v údolí asi o 1 km níže u odbočky silnice na Studený.

Dolní Chřibská byla součástí nejstaršího osídlení Chřibské, vzniklého pravděpodobně při kolonizaci pohraničního hvozdu ve 13. nebo 14. století. V údolí Chřibské Kamenice byla tehdy založena lánová ves Krypczicz, která je poprvé písemně doložená v roce 1352. Když pak byla v 1. čtvrtině 15. století střední část Chřibské povýšena na městečko, vznikly z jejích okrajových částí nové vesnice Horní Chřibská a Dolní Chřibská, písemně poprvé zmiňované roku 1457 jako Creybicz superior et inferior.
V roce 1654 bylo v Dolní Chřibské 27 selských statků, 2 chalupnické usedlosti a 2 domkářská stavení. O 100 let později tu stálo už 87 domů a v roce 1869 měla ves 260 domů s 1954 obyvateli. Už kolem roku 1700 se v jednom z domků učily děti a v roce 1750 tu byla postavena první škola. Pro velký počet dětí ale brzy nestačila a proto nechala obec v roce 1832 postavit novou dřevěnou školní budovu č.p. 246, kterou stavitel Hermann v letech 1887-1888 přestavěl na zděnou. Ve 20. letech 20. století v obci pracovalo několik továren na výrobu nití a příze, dále 2 pletárny, tkalcovna, továrna na výrobu punčoch a 2 barvírny. Byly zde také 2 pily a mlýn na koření. Na statku Franze Lehnerta bývala dříve cihelna, jejíž jámu upravil kolem roku 1930 místní spolek veteránů na letní zábavní park. V té době měla obec téměř 1500 obyvatel, ale po 2. světové válce byla většina Němců odsunuta a roku 1947 tu proto žilo už jen 671 stálých obyvatel.

V Dolní Chřibské se dodnes dochovala řada typických lidových roubených domů s podstávkou, pocházejících z konce 18. nebo 1. poloviny 19. století. Památkově chráněný je zhruba uprostřed osady stojící patrový roubený dům č.p. 118 s polozděnou přístavbou, krytou pavlačí a břidlicí obloženým štítem, nebo roubený dům č.p. 175 s hrázděným patrem zakrytým bedněním a mansardovou střechou s vikýři, stojící u cesty k Liščímu Bělidlu. Velmi pěkný je také přízemní roubený dům e.č. 8 s mansardovou střechou, pocházející z doby kolem roku 1725, který stojí v blízkosti mlýna na koření.

Na dolním konci osady u odbočky silnice do Doubice stojí penzion U Vyhlídky, pojmenovaný podle vyhlídkové terasy na nevelké pískovcové skále, která na jihovýchodní straně spadá do koryta Chřibské Kamenice. O skále se někdy uvažuje jako o středověké tvrzi nebo strážním stanovišti, ale žádné historické prameny se o ní nezmiňují. Na její temeno vedou schody, kromě nichž se zde dochovaly ještě nepatrné zbytky základového zdiva, a v dolní části skály jsou vyhloubené novější sklepy. U silnice na jižní straně skály je vytesaný výklenek s obrazem Navštívení Panny Marie. Při cestě, vedoucí z východní části osady přes Liščí Bělidlo do Doubice stojí kamenná výklenková kaplička Lischkeových z roku 1927 s obrazem Duše v očistci a Čtrnácti svatých pomocníků. Obě památky lidové zbožnosti opravil v srpnu 2011 Jan Fedorčák a obrazy do nich namaloval Michal Janovský.

Zajímavým příkladem industriální architektury je bývalý mlýn na koření, ve kterém se zachovalo původní zařízení z roku 1884, prohlášené za chráněnou technickou památku. Unikátní zařízení, poháněné kdysi vodou, pracovalo ještě po polovině 20. století, i když v té době už bylo poháněné elektřinou. V osadě Na Potokách se zase dochoval pozoruhodný vodní náhon s akvaduktem z roku 1886.

Na území Dolní Chřibské roste také několik památných stromů. Asi 100 m západně od hřbitova v Chřibské je skupina stromů, kterou tvoří jasan ztepilý, javor klen, javor mléč, 2 duby letní a torzo lípy srdčité, přeražené vichřicí v roce 2005. Asi 200 let staré stromy dosahují výšky kolem 25 metrů. Součástí skupiny byl dříve i jilm drsný, který ale uschl na následky grafiózy. V lednu 1999 byl za památný strom prohlášen asi 22 m vysoký dub letní u Michka, jehož stáří se odhaduje na 200 až 300 let, a na území Dolní Chřibské roste i 17 m vysoká a kolem 200 let stará lípa srdčitá u osady Na Sedle.
V blízkém okolí je také několik zamokřených luk s hojným výskytem prstnatce májového a dalších vzácných rostlin. Asi 600 m severozápadně od náměstí v Chřibské je přímo mezi chalupami chráněná Louka u Brodských, severně od ní pod Spravedlností je Marschnerova louka a další vstavačová louka je poblíž silnice do Doubice.

Další informace