Pavlínino údolí

Pavlínino údolí, někdy označované též jako Pavlino údolí, je asi 3,5 km dlouhé kaňonovité údolí, které vytvořila říčka Chřibská Kamenice v křídových pískovcích mezi Studeným, Rynarticemi a Jetřichovicemi. Údolí začíná pod bývalou osadou Na Potokách u silnice z Chřibské do Rynartic, odkud míří zpočátku téměř k jihu a po 1,5 km se u soutoku se Studeným potokem stáčí k západu směrem do Všemil. Úzké a místy až 120 m hluboké zalesněné údolí se klikatí mezi strmými skalnatými srázy a končí u bývalého Grieselova mlýna asi 1 km jižně od Jetřichovic. Romantickým kaňonem podél říčky vede oblíbená turistická stezka s několika mostky, vybudovaná v roce 1884 jetřichovickou sekcí Horského spolku pro České Švýcarsko.

Pro svou přírodovědnou a estetickou hodnotu bylo Pavlínino údolí v roce 1993 prohlášeno přírodní rezervací. Na jeho strmých svazích se původně vyskytoval jedlobukový les, který byl později částečně nahrazen smrkovou monokulturou. Pískovcové skály jsou porostlé borovicemi a břehy říčky lemují olše, jasany a vrby. V blízkosti vodního toku roste žluťucha orlíčkolistá, mokrýš vstřícnolistý a střídavolistý, podbílek šupinatý pravý, prvosenka vyšší a vzácná přeslička luční. Z lesních rostlin jsou zastoupeny například žebrovice různolistá, osladič obecný, udatna lesní, věsenka nachová, dymnivka dutá nebo vřes obecný.
Rezervace také poskytuje útočiště různým živočichům. Vyskytuje se zde například kamzík horský, který byl nedaleko odtud vysazen na počátku 20. století. V potoce žije mihule potoční a pstruh potoční, v jeho okolí se vyskytuje vydra říční, ledňáček říční a čáp černý. Pravidelně zde také hnízdí skorec vodní a konipas horský. Hojně se vyskytuje netopýr vodní a byl zde prokázán i výskyt vzácného netopýra Brandtova.

Na západním konci údolí u Jetřichovic stojí bývalý Grieselův mlýn, pojmenovaný po svém původním majiteli. Mlýn existoval již od 17. století a v 19. století byl přeměněn na přádelnu nití, která byla v provozu ještě v roce 1905. K pohonu byla využívána voda, přiváděná náhonem zčásti vytesaným do skály. Roku 1955 byla budova niťárny přestavěna na školu v přírodě a dnes je prázdná. Nad bývalým mlýnem je Grieselův rybník, kterému se dříve říkalo také Pavlínino jezero, a v údolí kousek za ním je nevelký skalní výklenek označovaný jako Rusalčina jeskyně. Nad údolím naproti Grieselovu mlýnu vyčnívá asi 80 m vysoký skalní ostroh, nazývaný dříve Grieselhorn. Od roku 1887 jej majitel mlýna opatřil železným zábradlím a vztyčil na něm větrnou korouhev, protože v údolí se nedal zjišťovat směr větrů. Z ostrohu býval také pěkný výhled na Jetřichovice.
V bočním údolí, kterým vede lesní stezka od Grieselova mlýna do České Kamenice, je v nevelké skalce po levé straně vytesaný skalní výklenek, v němž byla před válkou umístěna soška bičovaného Krista.

Další informace