Popel

Popel (590 m) je nepříliš výrazné protáhlé čedičové návrší v hlavním hřbetu mezi JavoremMalou Tisovou, asi 2,5 km severozápadně od Kytlic. Jeho jméno (Aschenstein) se někdy spojuje s dávným pálením popela (Asche), ale podle starých průvodců bylo pravděpodobně odvozeno od jasanů (Esche), které zde kdysi rostly.
Návrší má dva vrcholky oddělené nevýrazným sedlem. Západní vršek s několika menšími skalkami je zčásti travnatý, zatímco východní vrchol tvoří větší čedičové skalisko, ukryté v řídké bučině s javory a jilmy. Z obou vrcholků jsou jen velmi omezené výhledy přes koruny stromů k severozápadu na Chřibskou se SpravedlnostíPlešivcem nebo k jihovýchodu na Sokol, VelkýMalý Buk.

Čedičová skála na východním vrcholku kopce.
Čedičová skála na východním vrcholku kopce.