Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Zajímavá místa

Borsk vrch - Jelen skok

Pohled z vyhldky Jelen skok na Kl s Pramennm vrchem.

Borsk vrch (447 m) je nevelk ediov kopec, lec na severovchodnm okraji Novho Boru mezi eleznin trat a starou silnic do Svoru. V dvjch dobch se mu kalo "Revrnkv vrch", pak vystdal adu jmen podle majitel zdejch pozemk Helzela, Stolleho, Grohmanna a Tschernicha, a teprve pozdji se zaalo pouvat oznaen Borsk nebo Mstsk vrch. Ve 2. polovin 20. stolet se lidov oznaoval jako Velkv vrch. Kopec se zalesnnm vrcholem byl na pat obdlvan a teprve v novj dob byla pole na jihozpadn stran zastavna rodinnmi domky.
V 80. letech 19. stolet byl kopec voln pstupn a na okraji lesa byly rozmstn devn laviky s krsnm vhledem na msto a okoln krajinu. Heinrich Tschernich nechal ale pozdji vrch oplotit kvli ochran vegetace a ptactva. Zatkem roku 1920 pozemky na Borskm vrchu koupilo msto, kter zde zdilo lesopark s upravenmi cestami a mnostvm laviek k odpoinku a posezen. Po roce 1945 byla ale odpoinkov msta zniena a parkov prava ponechna osudu.

Soust lesoparku byla i zalesnn pskovcov ploina, lec vchodn od star silnice do Svoru. Na jejm severnm okraji je skaln ostroh s vyhldkou Jelen skok, odkud se nabz pkn pohled na vraznou horu Kl, ale meme odtud vidt i Lu, Hvozd, Jezev vrch, Ortel nebo Ralsko. Dal vyhldka bvala kdysi tak v nejvym mst star svorsk silnice. Do skaln stny tu byl vytesan vklenek se svatm obrzkem, kter byl ale po 2. svtov vlce odstrann. Dnes je tu osazen nov obraz sv. Krytofa, vysvcen novoborskm dkanem P. Josefem Pavlasem 22. ervence 2005.

Skaln vklenek s obrazem sv. Krytofa. Zen prchod mezi dvma prostorami Novoborsk jeskyn.

st Novoborsk jeskyn.

O kousek dl je v lese po prav stran silnice oputn pskovcov lom, v jeho zadn stn je vchod do rozlehl podzemn prostory, oznaovan obvykle jako Novoborsk jeskyn. Jedn se o podzemn lom, vytvoen pravdpodobn tاbou sklskho psku. Kdy pesn se zde psek tاil nen znmo. Lom byl v provozu jet kolem poloviny 19. stolet, ale v roce 1938 byl u dlouho oputn. Podzemn lom je pes 60 m dlouh a tvo jej dv velk nepravideln prostory, dosahujc ky kolem 20 metr, mezi nimi se chodba zuuje a na 3 m. Ploch strop je ve vce okolo 5 metr a na rozdl od jinch podobnch lom v okol ho nepodepraj dn pile. V jeskyni zimuj nkter druhy netopr, zejmna netopr ern a uat. Od roku 2009 je vchod do jeskyn uzaven m.
Na severovchodnm pat Borskho vrchu stoj u odboky ze silnice k Havranm skalm kdysi oblben restaurace "Himmelreich", u n je dnes kynologick cviit. Asi o 200 metr dl bval v lese po prav stran silnice Prusk hrob, v nm ml bt roku 1866 pohben neznm prusk vojk. Hrob byl pr nalezen pi dobvn paez v 70. letech 19. stolet, kdy byl oznaen devnm kem, a v roce 1884 tu nechal Eduard Lehmann postavit nov kamenn pomnk. Po roce 1945 byl hrob ponechn nien a ped koncem 20. stolet zcela zanikl.

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.