Lvová

Východní konec Židovic s velkým památkově cenným domem č.p.47.
Východní konec Židovic s velkým památkově cenným domem č.p.47.

Vesnice Lvová leží v údolí Panenského potoka pod Lemberkem asi 2,5 km severovýchodně od Jablonného v Podještědí při hlavní silnici do Liberce. Její součástí jsou také osady Kněžičky, Kunová, Zpěvná a Židovice, spolu s nimiž byla roku 1981 přičleněna k Jablonnému. K 1. lednu 2011 měla Lvová 51 domů a 137 obyvatel.

Základem Lvové byl zřejmě poplužní dvůr, vystavěný jako hospodářské zázemí hradu Lemberka už při jeho založení. Původní osada, nazývaná stejně jako hrad "Lämberg", ležela v jeho těsné blízkosti. Poprvé je doložena roku 1241 a až do počátku 19. století měla jen 7 domů. Z připojených osad je už roku 1362 zmiňována Kunová se statkem, ležící asi 1,2 km východně od zámku, která měla ještě počátkem 20. století 16 domů, ale dnes už z nich stojí jenom dva. Kněžičky, ležící asi 1 km západně od Lvové, byly údajně zničené za husitských válek a ještě roku 1518 byly pusté. Poprvé se uvádí jako Kniežewes až roku 1547, kdy je majitel lemberského panství nechal znovu osídlit, a po roce 1900 měly 19 domů a 86 obyvatel. Židovice se 43 domy, rozložené v okolí hlavní silnice, jsou poprvé doložené roku 1574 a až roku 1790 je poprvé zmiňována Zpěvná, jejíchž asi 10 domů leží na východní straně Dvorního rybníka za železniční zastávkou Lvová.

Pěkně opravený dům s hrázděným patrem v horní části Židovic.
Pěkně opravený dům s hrázděným patrem v horní části Židovic.

Zdejší obyvatelé se živili převážně zemědělstvím, které ale moc nevynášelo, takže už od 17. století se stala nejvýznamnějším zdrojem obživy podomácku provozovaná výroba příze a plátna. V 18. století tu byl panský pivovar a další hospodářské provozy, jako například kovárna, pekárna nebo masné krámy, a od 19. století je doložený i lihovar. Z řemeslníků se tu uváděli dva tkalci, zámečník, řezník, truhlář a soustružník. Roku 1843 měla Lvová 191 obyvatel, ale v pozdějších dobách jejich počet klesal, protože domácká textilní výroba s výstavbou továren postupně zanikla a obyvatelé pak museli docházet za prací do Jablonného nebo Markvartic, kam se řada z nich časem odstěhovala natrvalo.
Při reformě státní správy v roce 1850 byly do té doby samostatné osady Lemberk, Kněžičky, Kunová, Zpěvná a Židovice sloučeny do jedné obce. O 20 let později byla přes obec postavena silnice z Jablonného do Rynoltic a Liberce a v roce 1900 byl zahájen provoz na železniční trati z České Lípy do Liberce. V té době žilo v celé vsi 153 obyvatel. V roce 1910 proběhla regulace břehů Panenského potoka a v letech 1918 - 1922 byla postavena silnička ze Lvové přes Kněžice do Petrovic. V letech 1922-1923 sem byla zavedena elektřina a ve vsi vznikla továrna na cementové výrobky.
Po vzniku samostatného Československa přišla do obce řada českých státních zaměstnanců a pro jejich děti byla od 20. listopadu 1922 v jedné třídě židovické školy zahájena výuka českého jazyka. Škola v Lemberku ale byla německá a většina českých dětí proto chodila do české školy v Jablonném. Teprve v září 1929 byla v Lemberku otevřená jednotřídní česká škola, kterou navštěvovalo asi 15 žáků, a fungovala až do 24. září 1938. V roce 1933 nechali místní hasiči ve vsi postavit pomník padlým z 1. světové války, odhalený 23. července 1933. Po skončení 2. světové války byl ale pomník zničen.

Ještě roku 1930 ve vsi žilo 151 obyvatel, ale po odsunu Němců se obec vylidnila a v roce 1950 tu žilo už jenom 42 lidí. Po válce byl zlikvidován veškerý místní průmysl a po komunistickém převratu v roce 1948 byly zrušeny i soukromé živností. Ve vsi pak fungovalo už jenom Jednotné zemědělské družstvo, založené kolem roku 1950, které se ale potýkalo s četnými problémy a k 1. září 1960 bylo začleněno do státního statku Jablonné. Na přelomu 50. a 60. let bylo ve vsi zbořeno asi 40 opuštěných a nevyužitých domů. Stálí obyvatelé odtud ale odcházeli i později, protože tu nebyly prakticky žádné pracovní příležitosti. Roku 1977 byla kvůli malému počtu dětí zrušena místní škola a o dva roky později i mateřská školka. K 1. lednu 1981 byla Lvová společně s dalšími vesnicemi v okolí připojena k Jablonnému v Podještědí.

Nejvýznamnější památkou ve Lvové je zámek Lemberk, stojící na strmém návrší nad Panenským potokem, v jehož okolí je několik zajímavých domů bývalé osady Lemberk. Ty jsou podrobněji popsány v rámci krajinné památkové zóny Lembersko, která zde byla vyhlášena roku 1996. Na konci Židovic u hlavní silnice do Rynoltic a Liberce je velký památkově chráněný patrový dům č.p. 47, pocházející z doby kolem poloviny 19. století a asi 100 m před ním stojí u odbočky do severní části vsi 2,5 m vysoká barokní sloupová Boží muka z roku 1734. Tvoří je žulový sokl s hranolovým sloupem a vrcholovou kaplicí, v jejímž výklenku je novodobá soška Panny Marie.
V Kněžičkách jsou dva památkově chráněné domy z přelomu 18. a 19. století. Uprostřed osady stojí patrový roubený dům e.č. 11, tvořící usedlost s vedle stojící stodolou, a asi 180 m západně od něj je menší dům č.p. 12 se zděnou stodolou z roku 1925. Na katastru Kněžiček u silnice z Jablonného do Petrovic stojí další sloupová Boží muka, postavená roku 1726 Georgem Richterem.

Další informace