U Rozmoklé žáby

Přírodní památka U Rozmoklé žáby leží v mělkém údolíčku u silnice pod Zámeckým vrchem přibližně uprostřed mezi HeřmanicemiMařenicemi. Pojmenována byla podle lidového označení dávno zrušeného hostince v blízké osadě Paseka. Území o rozloze asi 1,5 hektaru bylo vyhlášeno přírodní památkou od 1. června 2011 kvůli zachování mokřadů a rašelinných lesů s výskytem významných druhů hub a rostlin.
Chráněné území je silnicí rozděleno na dvě části. Severní část pod výběžkem Zámeckého vrchu tvoří zamokřená úžlabina s mělkým jezírkem, zarostlá vlhkomilnými rostlinami. Nejvýznamnější z nich je vachta trojlistá, dále zde roste například sítina ostrokvětá a cibulkatá, suchopýr úzkolistý, suchopýr pochvatý, přeslička říční a na vlhkých loukách se vzácně objevuje prstnatec májový. V jižní části území převažují místy prosvětlené smrkové nebo borové rašelinné lesy s příměsí břízy a olše, v nichž se poměrně hojně vyskytuje ohrožená rosnatka okrouhlolistá.
Z dalších zajímavých rostlin se zde vyskytuje kokořík přeslenitý, konvalinka vonná, kozlík dvoudomý, prvosenka vyšší, pryskyřník zlatožlutý, pryšec sladký, rozrazil štítkovitý, vrbovka bahenní a žebrovice různolistá.

Na vlhkých loukách v severní části území roste také řada vzácných hub. Asi nejvýznamnější je nález voskovečky Schulzerovy, jejíž výskyt byl na území České republiky naposledy doložen v roce 1938, a kyjanky zakouřené, která byla až do roku 2007 považována v ČR za nezvěstnou. Dále se tu vyskytuje například ohrožený pavučinec chřapáčovitý a různé druhy voskovek, mezi nimiž je i kriticky ohrožená voskovka ledková. V jižní části území byly mimo jiné nalezeny ryzec vodnatý, bolinka černohnědá, holubinka olšinná a pavučinec hezoučký.

Na zdejší mokřady je vázaná řada chráněných živočichů, jako například čolek horský, čolek obecný, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, užovka obojková, zmije obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký a skokan hnědý. V severní části území žijí různé druhy vážek, z nichž je zvlášť zajímavá silně ohrožená vážka jasnoskvrnná.