Stříbrné doly

Celkový pohled na skupinu skal s rytinami.
Celkový pohled na skupinu skal s rytinami.

Pomístním názvem Stříbrné doly se původně označovalo nevelké území asi 0,5 km jižně od Hraničního rybníka, později byl ale tento název rozšířen na poměrně rozsáhlé zalesněné území mezi silnicí z Dolního Falknova na Novou Huť a severními svahy Velkého BukuPopelové hory.
V této oblasti jsou nepravidelně rozptýlené mělké jámy a rýhy, o jejichž původu se neví téměř nic. Je možné, že se jedná o pozůstatky po starém dolování železné rudy, k jejímuž drcení měl sloužit hamr nedaleko Hraničního rybníka. Jejich vznik je orientačně zařazován na přelom 15. a 16. století, i když není vyloučeno, že jsou ještě starší.

V místě, k němuž se označení Stříbrné doly vztahovalo dříve, je nedaleko železniční trati v lese ukrytá nevelká strž, v níž jsou do několika skal vytesané různé symboly, nápisy a letopočty. Pod skalami jsou patrné staré jámy a rýhy, které by mohly být pozůstatkem po dolování. Ve starší vlastivědné literatuře se odtud uvádí i štola, jejíž existence je však jen málo pravděpodobná. Ojedinělé rytiny se nacházejí i na dalších skalách v okolí.

Detail rytin na jedné ze skal.
Detail rytin na jedné ze skal.

Nejvíce znaků je vytesáno do trojice skal na jižní straně strže. Najdeme mezi nimi například hornická kladívka s písmeny KH a letopočtem 1769 nebo zajímavou rytinu raka, ale také iniciály B:F:M s letopočtem 1748, které jsou (s letopočtem 1741) i na nedaleké Valdštejnské skále. Se značnou rezervou musíme brát vyryté nápisy, podle nichž zde bylo nalezeno zlato. Většinou totiž nebylo v zájmu prospektorů hlásat své úspěchy do okolí. Někteří autoři se pokoušejí vyrytá znamení identifikovat jako alchymistické značky nebo znamení starých Vlachů, kteří si jimi podle pověstí označovali naleziště vzácných kovů a drahokamů. Mnohé značky mohou pocházet od tuláků, lesníků, smolařů nebo uhlířů, ale také od vojáků a místních obyvatel, skrývajících se tu před útrapami válek. Autory rytin mohli být i dělníci, kteří stavěli koncem 60. let 19. století údolím Kamenice železnici a některé znaky byly zřejmě doplněny v novější době. Skutečný smysl rytin si dnes můžeme jen domýšlet.