Projekt NATURA 2000 v CHKO Lužické hory

Obsah:

 1. Co je projekt Natura 2000?
 2. Proč se soustava vytváří?
 3. Jaké jsou právní předpisy?
 4. Co se bude chránit?
 5. Jaká chráněná území vzniknou?
 6. Jaká budou ochranná opatření?
 7. Jaké budou kompenzace?
 8. Jaký bude dopad na obce?
 9. Jak budou realizovány investiční záměry?
 10. Co se bude chránit v CHKO LH?
 11. Jaké budou navržené lokality v CHKO LH?
 12. Bude vyhlášeno ptačí území SPA?
 13. Jaký je postup prací?
 14. Jaký bude přínos soustavy Natura 2000?
 15. Jaká bude kontrola?
   
 

1. Co je projekt Natura 2000?

 • Soustava chráněných území evropského významu.
 • Cílem je chránit nejohroženější rostlinné a živočišné druhy a vybrané typy přírodních stanovišť
 • Výsledkem bude "síť" území se zvláštní ochranou a specifickými plány péče o ně

2. Proč se soustava vytváří?

 • Členské státy EU jsou povinny vybrat nejhodnotnější území s výskytem vybraných druhů a stanovišť
 • Znamená možnost zachování biodiverzity (biologické rozmanitosti) v nadnárodním měřítku

3. Jaké jsou právní předpisy?

 • Směrnice č.794/09/EHS o ochraně volně žijících ptáků
 • Směrnice č.92/43/EHS o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť
 • Připravovaná novela zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

4. Co se bude chránit?

 • V EU:
       253 typů přírodních stanovišť
       381 druhů živočichů (181 ptáků)
       434 druhů rostlin
 • V ČR:
       58 typů přírodních stanovišť
       120 druhů živočichů (65 ptáků)
       16 druhů rostlin
 • zvláště významné typy stanovišť jsou tzv. prioritní (suťové lesy, jasanovo-olšové luhy)

5. Jaká chráněná území vzniknou?

6. Jaká budou ochranná opatření?

 • Nepůjde o systém rezervací s vyloučením lidských aktivit
 • Území budou běžně využívána (zemědělsky, lesnicky...)
 • V některých případech bude využití usměrněno v souladu s plánem péče

7. Jaké budou kompenzace?

 • 1. V případě omezení stávajícího obhospodařování
  2. V případě požadavku na speciální činnost v zájmu zlepšení stavu
 • Újmu či mimořádné výdaje bude hradit stát na základě smlouvy
 • V případě škod chráněným druhem tzv.odchylka k regulaci nebo náhrada podle zákona 115/2000 Sb.

8. Jaký bude dopad na obce?

 • V případě obecních pozemků bude jednáno jako s jiným vlastníkem
 • Konflikt s územním plánem se nepředpokládá (při jeho vzniku respektovány zóny ochrany, ÚSES)

9. Jak budou realizovány investiční záměry?

 • Speciální proces posouzení vlivů na chráněné fenomény
 • Povinnost navrhnout a prověřit rovnocenná alternativní řešení
 • Pro výjimky nutné stanovisko Evropské komise
 • V tomto případě stát garantuje zabezpečení ochrany druhů i stanovišť

10. Co se bude chránit v CHKO LH?

 • Příklady přírodních stanovišť:
  Přechodová rašeliniště
  Mezofilní ovsíkové louky
  Květnaté bučiny
 • Prioritní stanoviště:
  Podhorské a horské smilkové trávníky
  Údolní jasanovo-olšové luhy
  Suťové lesy

11. Jaké budou navržené lokality v CHKO LH?

 • Až na výjimky na lesní půdě
 • Především rozsáhlé komplexy květnatých a kyselých bučin spolu se suťovými a lužními lesy
 • Některá maloplošná území v oblasti bezlesí (zachovalé louky, mokřady, vodní plochy), v naprosté většině s vyšším stupněm ochrany už v současnosti

12. Bude vyhlášeno ptačí území SPA?

 • Je navržena lokalita Labské pískovce s přesahem do oblasti Chřibské a Rybniště (Velký rybník, Světlík) pro následující druhy: sokol stěhovavý, datel černý, chřástal polní, výr velký, výskyt dalších druhů (jeřáb popelavý, tetřívek obecný a další)

13. Jaký je postup prací?

 • Přípravné práce (metodika, katalog biotopů)
 • Terénní mapování (1:10 000)
 • Digitalizace výsledků
 • Opravy, terénní revize
 • Navržení lokality pSCI, tzv. Národní seznam
 • Projednání s vlastníky pozemků
 • Schválení Evropskou komisí
 • Vyhlášení lokalit SAC

14. Jaký bude přínos soustavy Natura 2000?

 • Na základě plošných průzkumů budou zachycena všechna cenná území
 • Díky vymahatelnosti právních předpisů EU bude ochrana skutečně účinná
 • Budou respektovány i jiné zájmy v daných lokalitách
 • Nedojde ke zrušení stávající sítě, ale k vytvoření nové vrstvy chráněných území pravděpodobně s výrazným překryvem se stávajícími CHÚ

15. Jaká bude kontrola?

 • V případě nedostatečného počtu navržených území ukládá Evropský soudní dvůr až 100 000 Euro/den
 • ČR bude povinna podávat v šestiletých intervalech zprávu Evropské komisi o stavu lokalit
 • Stav lokalit musí být stejný nebo lepší ve srovnání s dnem vyhlášení
 

Správa CHKO Lužické hory
Informace, uvedené na této stránce jsou od Správy CHKO Lužické hory,
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
telefony   e-mail: luzhory@nature.cz